Huysch verricht onderzoek naar uw monument. We analyseren voormalige functie, verbouwingen, de monumentwaarde en 'aanraakbaarheid' van uw pand. Hierdoor worden overwogen beslissingen mogelijk voor gebruik, ontwikkeling en herbestemming van uw pand, met behoud van de monumentale uitstraling.

Onderzoek

Bouwhistorisch onderzoek
Het bouwhistorisch onderzoek geeft inzicht in de monumentwaarde van een gebouw. Dit is gewenst en wordt in bepaalde gevallen zelfs vereist alvorens men kan aanvangen met werkzaamheden. De diepgang van het onderzoek hangt samen met de aard van de werkzaamheden. Zo zal de vraag of er nog onderdelen met monumentwaarde in een pand aanwezig zijn met een lichter onderzoek beantwoord kunnen worden dan de vraag wat de ‘aanraakbaarheid’ is van de verschillende onderdelen voor een transformatie.

De monumentwaarde van de verschillende onderdelen van een gebouw wordt beschreven in de waardestelling. Deze kan de basis vormen van voor een restauratie, herbestemming of transformatie. Voor alle vormen van bouwhistorisch onderzoek gebruikt Huysch de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek (2009). Hierin worden de verschillende onderzoeksvormen uitvoerig beschreven. Als u wilt weten welk bouwhistorisch onderzoek het beste past bij de plannen voor uw monument, neem dan contact op met Huysch.

Interieuronderzoek
Het historisch interieur kan met een ruimteboek inzichtelijk gemaakt worden. Het ruimteboek inventariseert de onderdelen per wand, vloer en plafond, en beschrijft de geschiedenis van verbouwingen van het interieur. Zo ontstaat een basis voor good house keeping, het juist onderhouden van dit waardevolle interieur.

Haalbaarheidsonderzoek
Voordat werkzaamheden beginnen wilt u graag weten dat uw plan haalbaar is. Bijvoorbeeld bij herbestemming is het van belang om te bepalen in welke mate het gebouw zich leent voor de nieuwe bestemming. Sommige gebouwtypen lenen zich beter voor een bepaalde bestemming dan andere.

Ook de ‘aanraakbaarheid’ van monumentale onderdelen kan bepalen in hoeverre een gebouw geschikt kan worden gemaakt voor haar nieuwe functie. De haalbaarheid is afhankelijk van de kosten van de ingreep en de verwachte opbrengsten uit het nieuwe gebruik. De kosten voor de ontwikkeling van het monument kan worden onderbouwd met een cascobegroting.

Huysch verzorgt haalbaarheidsonderzoek door het in kaart brengen welke functies bij een monument passen. Hierbij worden mogelijke ingrepen tegen elkaar afgewogen om te bepalen hoe de nieuwe functie aan de wensen van de gebruiker kan voldoen, met behoud van de monumentale uitstraling.