Huysch verzorgt een breed pakket aan advies, vanaf het eerste idee tot aan de uiteindelijke oplevering. Wij geven inzicht in de onderhoudsbehoefte, begroten en plannen de instandhouding, restauratie, verduurzaming of herbestemming van uw monument. En we begeleiden werkzaamheden in uitvoering. Wij zijn graag betrokken bij het gehele traject.

Advies

Bouwkundige inspectie
Regelmatig onderhoud vertraagt het natuurlijke verval van uw monument en voorkomt zo hoge kosten voor restauratie. Met een bouwkundige inspectie worden onderhoudsbehoefte en bijbehorende kosten inzichtelijk. Erfgoed heeft een andere onderhoudsbehoefte dan regulier vastgoed. Werkzaamheden aan uw monument dienen daarom kundig begeleid en gecontroleerd te worden op uitvoeringsrichtlijnen.

Voor overzicht in de bouwkundige staat van uw monument inspecteren we op bouwkundige gebreken, ook op plekken die moeilijk te bereiken zijn. De rapportage met foto’s en uitleg geven direct inzicht in de onderhoudsbehoefte. Voor VvE’s, beheerders en particulieren is het mogelijk om een abonnement af te sluiten voor jaarlijkse inspectie ten behoeve van hun onderhoudsbegroting.

Conditiemeting
De conditiemeting NEN 2767 geeft een totaalbeeld van de onderhoudsstaat van een gebouw of complex, door de gebrekenstaat aan de inventarisatie van de bouwkundige elementen te koppelen. Conditiemeting is interessant voor woningcorporaties, gemeenten en instellingen met behoefte aan uniforme onderbouwing van hun onderhoudsbegroting. Huysch werkt met IBIS Main, O-Prognose, Condor II (RVB BOEI) en heeft ervaring met zowel erfgoed- als vastgoedportefeuilles.

Nulmeting en aankoopkeuring
De nulmeting dient als uitgangspunt voor een gebouw op een bepaald moment. Wij leggen de bouwkundige staat van een monument vast om mogelijke schade in de toekomst aan te kunnen tonen, zoals heiwerkzaamheden. Het kan ook wenselijk zijn om de monumentale onderdelen te documenteren voorafgaand aan een restauratie. Hierdoor gaat geen informatie verloren en heeft men tijdens en zelfs na de werkzaamheden de mogelijkheid om de oorspronkelijke situatie te raadplegen. Monumentaal interieur kan men vastleggen in een ruimteboek.

Met de aankoopkeuring heeft u direct inzicht in de bouwkundige staat van een monument. Dit is wenselijk als u voornemens bent om te gaan kopen maar toch wilt weten wat de aanvankelijke onderhoudsstaat en herstelkosten zijn. De aankoopkeuring kunt u gebruiken in de onderhandeling over de aankoopprijs. Het aankooprapport geeft een overzicht van de aangetroffen gebreken en een kostenraming. Uiteraard verzorgt Huysch ook uw verkoopkeuring.

Meerjarenonderhoudsplan en -begroting
Het meerjarenonderhoudsplan geeft naast inzicht in de onderhoudsbehoefte een gestructureerde planning van de werkzaamheden. Door de werkzaamheden te bundelen en te clusteren vallen de totale kosten aanzienlijk lager uit. Ook het beheer van (onderhouds)contracten wordt overzichtelijker. Door met geautomatiseerde systemen te werken kan Huysch uw meerjarenonderhoudsplan makkelijk up to date houden waardoor het onderhoud overzichtelijk blijft en u geen onaangename verrassingen achteraf heeft.

Subsidie en financiering
De Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) is de bekendste subsidie voor rijksmonumenten die niet als woning gebruikt worden. De subsidie kan jaarlijks aangevraagd worden. De aanvraag dient een meerjarenbegroting, inspectierapport, werkomschrijving, en een beschrijving van de aard en omvang van de werkzaamheden te bevatten. Huysch ontzorgt u in het traject van bouwkundige inspectie tot ontvankelijkheids verklaring van de aanvraag door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Naast de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten zijn er tal van andere subsidie- en financieringsmogelijkheden waarvoor u als monumenteigenaar in aanmerking kan komen. Huysch onderzoekt daarin graag uw mogelijkheden.

Aanbesteding
Als u werkzaamheden gaat verrichten aan uw monument maar niet weet met welke partij u het beste in zee gaat, dan helpt Huysch u bij de aanbesteding daarvan. Wij beschikken over een netwerk van uitvoerende partijen die werken volgens de Restauratieladder en de Uitvoeringsrichtlijnen zoals opgesteld door stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Op deze manier borgen we kwaliteit in de restauratieketen en bent u verzekert van degelijk werk.

Begeleiding en toezicht
Huysch begeleidt werkzaamheden aan uw monument. We hebben zicht op de vereiste uitvoering en kwaliteit van de werkzaamheden in de monumentenzorg. Daarmee committeren wij ons aan de Restauratieladder en de Uitvoeringsrichtlijnen van de ERM. Onze begeleiding wordt ook ingezet in het verlengde van een door Huysch opgesteld onderhoudsplan of plan tot verduurzaming van uw monument.